Organizačný výbor:

 • Vedúci súťaže: Tibor Wesolowski
 • Pokladník: Ján Kozák
 • Tipovanie a www stránky: Ivan Barek, Miroslav Chmelka
 • Spracovanie výsledkov: Ivan Suchánek
 • Rozhodcovia a organizácia: Miroslav Čulák, Pavol Tkáč, Milan Barek
 • Fotograf: Martin Poitz

Miesto a termín konania (predbežné termíny):

1.Bowlingové dráhy - PBC Petržalka 1 – 19.1.2019
2. Bowlingové dráhy - Bowling Center Victoria Piešťany 1 – 16.2.2019
3. Bowlingové dráhy – Bowling Centrum Žilina 1 – 16.3.2019
4. Bowlingové dráhy – Bowling club 300 Nové Zámky – 6.4.2019
5. Bowlingové dráhy - BB Bowling Brno (ČR) – 11.5.2019
6. Bowlingové dráhy - BC Bowland Olomouc (ČR) – 8.6.2019
7. Bowlingové dráhy - Športcentrum EKOMA Zvolen – 6.-8.9.2019
8. Bowlingové dráhy - Bowling Center Victoria Piešťany 2 – 12.10.2019
9. Bowlingové dráhy - PBC Petržalka 2 – 9.11.2019
10. Bowlingové dráhy - Bowling Centrum Žilina 2 – 7.12.2019


Systém hry:

Na každom turnaji sa hrajú 4 hry systémom Amerika, bodové hodnoty sa v danom mieste konania sčítajú a víťazom turnaja je hráč s najvyšším bodovým súčtom. Minimálny počet hráčov na jednom páre dráh sú štyria a maximálny počet hráčov sú šiesti.

Bodovanie a výsledky:

Do výsledkov FT 2019 sa budú zarátavať len hráči, ktorí si zaplatili účastnícky poplatok.
Pre hráčov so zaplateným účastníckym poplatkom bude do celkového umiestnenia započítaných 8 najlepších výsledkov z desiatych možných účastí v ľubovoľnom mieste konania, ktoré určia víťaza FRAŠTÁK TOURS 2019.
(Na prvenstvo má teda nádej aj hráč ktorý vynechá dva turnaje)

Systém hodnotenia:

Do tabuľky sa bude zarátavať celkový počet zvalených kolov  v jednotlivých turnajoch. Celkový súčet určí konečné  poradie FT.

Príklad:

V prípade rovnosti bodov v jednotlivom turnaji rozhoduje o umiestnení dosiahnutý vyšší maximálny náhod. V prípade rovnosti bodov po poslednom turnaji, o víťazovi FRAŠTÁK TOURS 2019 rozhodne vyšší počet dosiahnutých bodov v záverečnom turnaji resp. najvyšší náhod.

 

Účastníci:

Frašták tours-u sa môžu zúčastniť len neregistrovaní hráči, ktorí hrajú alebo hrali MBL Hlohovec.

Jednotlivých turnajov sa môžu zúčastniť aj hráči, ktorí neplánujú účasť v celej sérii Frašták Tours 2019, ale len v prípade voľných miest. Títo hráči zaplatia len štartovné v rámci herného dňa a neplatia účastnícky poplatok pre rok 2019 (nebudú zaradení do celkových výsledkov).

Maximálny počet účastníkov Frašták Tours 2019 je 48 hráčov.


Predpisy a platnosť pravidiel:

Hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a schválených SBwZ.
V prípadných sporoch majú rozhodujúce právo a konečné slovo rozhodcovia resp. organizátor turnaja.

Handicapy:

Ženy do 60 rokov: 8 bodov handicap ku každej hre vo všetkých častiach turnaja
Ženy nad 60 rokov: 13 bodov handicap ku každej hre vo všetkých častiach turnaja
Ženy nad 65 rokov: 20 bodov handicap ku každej hre vo všetkých častiach turnaja
Ženy nad 70 rokov: 25 bodov handicap ku každej hre vo všetkých častiach turnaja
Muži nad 65 rokov: 5 bodov handicap ku každej hre vo všetkých častiach turnaja
Muži nad 70 rokov: 10 bodov handicap ku každej hre vo všetkých častiach turnaja
Muži nad 75 rokov: 15 bodov handicap ku každej hre vo všetkých častiach turnaja
Muži nad 80 rokov: 20 bodov handicap ku každej hre vo všetkých častiach turnaja
Juniori do 18 rokov : 12 bodov handicap ku každej hre vo všetkých častiach turnaja


Tréning:

Pred začiatkom hry majú hráči spustený tréningový režim (5 minút, podľa možnosti herne), avšak len na úvodnej dráhe.


Ocenenia:

Ceny pre víťazov Frašták Tours 2019

1.Miesto 60€, pohár
2.Miesto 40€, pohár
3.Miesto 20€, pohár

- Najvyšší ženský výkon 15€
- Najvyšší mužský výkon 15€

- kategória ženy:
1. miesto 30€, pohár
2. miesto 20€, pohár
3. miesto 10€, pohár

 

Ceny pre víťazov jednotlivých turnajov

Odovzdávanie cien hneď po skončení turnaja ( oceňuje sa celkové poradie a kategória ženy ) .

 1. miesto – vecná cena
  2. miesto - vecná cena
  3. miesto - vecná cena


Účastnícky poplatok FRAŠTÁK TOURS 2019 je 10,-EUR

Finančná hotovosť, ktorá zostane po odpočitaní všetkých nákladov na FRAŠTÁK TOURS 2019 bude použitá pri záverečnom spoločenskom posedení.

Štartovné: bude zverejnené pri spustení registrácie pred konkrétnym turnajom.

Registrácia na jednotlivé turnaje FRAŠTÁK TOURS 2019 bude formou on-line prihlášky na stránke http://www.mblhlohovec.sk/registracia-na-turnaj

Uzávierka registrácie na jednotlivé turnaje FRAŠTÁK TOURS 2019 je 3 dní pred dňom konania turnaja. Štartovné na jednotlivý turnaj je potrebné uhradiť najneskôr 15 minút pred začiatkom turnaja. Zároveň je potrebné uhradiť účastnícky poplatok 10 € pred konaním tretieho turnaja.

Uhradením účastníckeho poplatku hráč vyjadruje súhlas s pravidlami a týmito propozíciami.


Ostatné ustanovenia:

•  Fajčiť v priestore bowlingových dráh je počas turnaja zakázané.
•  Hráči sa na turnaji riadia týmito propozíciami, verdiktmi rozhodcov a organizátorom
   turnaja.
•  Účasť hráčov je dobrovoľná, každý hráč sa zúčastňuje na vlastné náklady a riziko. Ak hráč
   v priebehu turnaja odstúpi, účastnícky poplatok ako aj štartovné mu vrátené nebude. Za
   škody a ujmy vzniknuté účasťou hráča na turnaji usporiadateľ neručí.
•  Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozíciách, prípadne podľa závažnosti zmien
   rozhodnúť o zmene priamo na mieste.
•  Usporiadateľ zabezpečí dopravu na turnaj (autobus).V Hlohovci 1.1. 2019
Výbor MBL